Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

FRSO 22.06.2021 Szkolenie: Loterie fantowe.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób korzystających ze wsparcia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO)
W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?
Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty wsparcia dla organizacji pozarządowych „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” (SCWO) dofinansowanej ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Oferta ta jest realizowana jako zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu - dlatego w celu skorzystania z usług w ramach oferty SCWO podanie danych jest niezbędne. Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa i siedziba organizacji (jeśli istnieje). Aby móc sprawnie udzielać wsparcia organizacjom, prowadzimy działania informacyjne, polegające na wysyłce mailingu z ofertą wsparcia realizowanego przez SCWO. W ramach tych działań przetwarzamy Pani/Pana adres e-mail.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).
Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegający na konieczności dokumentowania i rozliczania działań projektowych i statutowych oraz działaniach informacyjnych realizowanych poprzez wysyłkę informacji o wydarzeniach.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Oferta jest realizowana wspólnie przez cztery organizacje pozarządowe, które jednocześnie są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych:
- Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Warszawa 00-040 ul. Warecka 4/6, nr KRS: 0000149445) – Administrator Wiodący.
- Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna (Warszawa 00-031 ul. Szpitalna 5 lok. 5, nr KRS: 0000139446)
- Stowarzyszenie KLON/JAWOR (Warszawa 00-031 ul. Szpitalna 5 lok. 5, nr KRS: 0000031549)
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Warszawa 03-717 ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, nr KRS: 0000153951)
Dane osobowe są zbierane przez organizację, z której wsparcia bezpośrednio Pani/Pan korzysta, a następnie są wprowadzane do jednej bazy projektu (CiviCRM) prowadzonej przez Administratora Wiodącego.
Inspektorem Ochrony Danych u Administratora Wiodącego jest pani Justyna Bułdys, e-mail: iod@boris.org.pl, która jest osobą właściwą do kontaktu w sprawie Pani/Pana danych osobowych.
Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?
Pani/Pana danych osobowe są przetwarzane w celu realizacji projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który zakłada m.in.:
- badanie ewaluacyjne - dane są udostępniane firmie ewaluacyjnej
- wsparcie szkoleniowe w postaci webinariów, w związku z czym dane są udostępniane firmie odpowiedzialnej za obsługę techniczną
- firmie prowadzącej obsługę techniczną bazy CiviCRM
W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma również Miasto Stołeczne Warszawa.
Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.
Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2025 r. (taki jest wymóg realizacji zadania publicznego zapisany w umowie z m.st Warszawa).
W przypadku wysyłki informacji o wydarzeniach, dane e-mailowe będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: iod@boris.org.pl
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora Wiodącego lub Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).
Pozostałe informacje
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
- Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umowy z Miastem Stołecznym Warszawa
- Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.